Dofinansowanie kosztów kształcenia

Pracodawcom, którzy zawarli z pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i po zakończeniu nauki młodociany złożył egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym , przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia przyznawane jest przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania młodocianego.

Wysokość dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Aby otrzymać dofinansowanie pracodawca ma obowiązek złożenia wniosku o dofinansowania kosztów kształcenia w terminie 3 miesięcy od daty zdania egzaminu czeladniczego przez  pracownika młodocianego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia jest pomocą de minimis.

Druki należy pobrać w siedzibie lub ze strony internetowej właściwego Urzędu Gminy bądź Miasta.