Jak zostać członkiem Cechu

Zgodnie ze Statutem Cechu :

Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie administracyjnym powiatu Starogard Gd., w zakresie wszystkich branż z wyjątkiem spożywczej, a także inne małe i średnie przedsiębiorstwa na tym terenie, nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudniania określonych w ustawie o rzemiośle.

  1.  Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
  2.  Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
  3.  Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
  4.  Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 1989 r. o rzemiośle.
  5.  O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
  6.  Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

Załącznik:

Deklaracja członkostwa