Refundacja

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą prawną do udzielenia refundacji jest zawarta pomiędzy pracodawcą a Komendą OHP umowa o refundację. Warto zwrócić uwagę, że umowy o refundację zawierane są na czas określony w rozporządzeniu MPiPS. (Dz. U. 2014 poz. 865 z póź. zm.)

Pracodawca, posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, zatrudniający młodocianych w zawodach określonych przez marszałka województwa w wykazie zawodów refundowanych, po zawarciu umowy o refundację ma prawo wystąpić z wnioskiem o dokonanie refundacji.

Młodocianemu, w okresie nauki zawodu, przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne – odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Nawet jeśli pracodawca wypłaca młodocianemu wyższe wynagrodzenie, Pomorska WK OHP zrefunduje jedynie stawki minimalnych wynagrodzeń.

Na terenie województwa pomorskiego refundację prowadzi:

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP
ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
tel. 58 301-79-16

oraz podlegające pod nią:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku
ul. Czerwony Dwór 25, 80-376 Gdańsk, tel. 58 301 39 64

ceipm.refundacja@ohp.pl

Aby ubiegać się o refundację wynagrodzeń pracodawca w pierwszej kolejności musi zawrzeć umowę z Pomorska Wojewódzka Komendą OHP o refundację wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym.

W tym celu pracodawca musi złożyć wniosek do o zawarcie umowy do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców ( Cech, Spółdzielnia Rzemieślnicza)

Dla członków Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gd. wnioski o zawarcie umowy jak i wnioski o dokonanie refundacji sporządzają pracownicy biura Cechu po otrzymaniu od pracodawcy niezbędnych dokumentów.

Więcej informacji na temat refundacji otrzymają Państwo bezpośrednio w biurze Cechu lub pod numerem telefonu 58 562 23 69 lub 502 225 962