Regulamin

 

Regulamin uczestnictwa w konkursie

Wiedza o zawodach rzemieślniczych

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs „Wiedza o zawodach rzemieślniczych” (zwany w dalszej części regulaminu Konkursem) organizowany jest przez Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim, ul. Rynek 19, 83-200 Starogard Gd., Tel: 517 800 009, 502 225 962, E-mail: biuro@cechstarogard.pl (zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem).
 2. Regulamin dotyczy konkursu, edycja na rok 2023, który przeprowadzony zostanie od dnia XI.2023 od godz. 7.00 do dnia 30.XI.2023 roku do godziny 22.00;
 3. Konkurs finansowany jest ze środków rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła w edycji na lata 2022/2023;
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§2

CELE KONKURSU

 

Do podstawowych celów przeprowadzenia konkursu należy:

 

 1. Wzrost potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła;
 2. Rozwój zasobów społecznych rzemiosła;
 3. Wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami publicznymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi;
 4. Budowanie dobrego wizerunku rzemiosła w szkołach podstawowych wśród władz jednostki, wychowawców, doradców zawodowych oraz uczniów klas siódmych i ósmych, ich rodziców, młodszego rodzeństwa i uczniów klas niższych (potencjalnych uczestników konkursu w kolejnych jego edycjach);
 5. Kreowanie ducha rywalizacji wśród uczniów klas siódmych i ósmych oraz ich edukacja w obszarach związanych z rzemiosłem w Polsce. Promowanie szkół branżowych i praktyk u rzemieślników jako alternatywnej do technikum i liceum formy dalszego kształcenia;
 6. Promowanie dualnego systemu nauki – połączenia teoretycznej nauki w szkołach branżowych z praktykami zawodowymi w zrzeszonych w strukturach Organizatora zakładach rzemieślniczych.

 

 

§3

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Konkurs przeprowadzony będzie pod nadzorem powołanej do tego celu Komisji Konkursowej (zwanej w dalszej części regulaminu Komisją);
 2. Struktura komisji:
  1. Przewodniczący komisji – powołana na to stanowisko osoba zarządza pracami komisji, otwiera i zamyka posiedzenia komisji oraz deleguje zadania wszystkim członkom komisji. Jest ona jednocześnie kierownikiem całego projektu;
  2. Co najmniej jeden członek komisji – realizuje zlecone przez przewodniczącego prace, czynnie uczestniczy w pracach komisji;
  3. Sekretarz komisji – gromadzi dokumentację konkursową, przygotowuje wzory dokumentów (listy obecności, protokoły spotkań, inne, …).
 3. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący pozostaje głos przewodniczącego komisji;
 4. Komisja może zostać powołana z grona pracowników Organizatora, pracowników organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w jego strukturach lub innych osób na podstawie odrębnie zawartych umów w tym zakresie;
 5. Skład zespołu komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i pozostaje do wglądu jedynie w siedzibie Organizatora;
 6. Za pracę w komisji przysługuje:
  1. Wynagrodzenie naliczane na podstawie przedłożonego zestawienia godzin pracy członków komisji. Zestawienie przygotowuje samodzielnie członek komisji. Zawiera ono co najmniej dane identyfikujące członka oraz listę wykonanych prac w zakresie co najmniej:
   1. Szczegółowy opis wykonanej pracy;
   2. Data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • Podpis członka komisji
 1. Zwrot poniesionych kosztów bieżących wg przedstawionych rachunków, a w szczególności rozliczenie podróży służbowych, diet (ekwiwalenty za wyżywienie) i kosztów noclegów.
 1. Rozliczenie czasu pracy oraz zwrot poniesionych kosztów zrealizowane zostaną jednorazowo po zakończeniu konkursu;

 

§4

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie uczniowie klas ósmych i siódmych szkół podstawowych z powiatu i powiatów ościennych Organizatora;
 2. Szkoła podstawowa, z której uczniowie będą kandydatami do konkursu zostanie zarejestrowana w platformie konkursowej przez jednego z członków komisji. Do każdej szkoły przypisany zostanie kod identyfikacyjny niezbędny podczas rejestracji ucznia w platformie konkursowej. Lista uczestniczących szkół wraz z ich kodami opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora. Na tej podstawie uczeń rejestruje swoje uczestnictwo w konkursie na stronie www Organizatora wskazując szkołę, w której pobiera naukę;
 3. Każdy uczeń musi przedłożyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie, która zawiera co najmniej:
  1. Dane osobowe ucznia;
  2. Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego;
  3. Akceptację uczestnictwa ucznia w konkursie;
  4. Zgodę na otrzymanie i samodzielny odbiór nagrody rzeczowej przez ucznia;
  5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu;
  6. Zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu w materiałach konkursowych oraz publikację jego danych osobowych na liście laureatów konkursu;
 4. Zdjęcie lub skan zgody zostanie dostarczone do organizatora w terminie od dnia zarejestrowania ucznia na portalu do samo-edukacji, nie później jednak niż dwa dni przed dniem samego konkursu;
 5. Dostarczona zgoda rejestrowana jest w platformie konkursowej przez jednego z członków komisji. Wraz z jej zarejestrowaniem uczeń uzyskuje status uczestnika konkursu;
 6. Zarejestrowany w platformie konkursowej uczeń bez statusu uczestnika może korzystać z platformy do samo-edukacji przygotowującej go do samego konkursu. Przystąpienie do samego konkursu możliwe jest jedynie dla uczestników (uczniów z podpisanymi zgodami rodziców lub opiekunów prawnych);
 7. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, szkoła podstawowa uczestnika i numer legitymacji szkolnej) na formularzu rejestracyjnym muszą być zgodne z stanem faktycznym pod rygorem wykluczenia z konkursu i dyskwalifikacją z miejsc i nagród przewidzianych dla laureatów konkursu;
 8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest również akceptacja zapisów niniejszego regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych pod potrzeby konkursu;
 9. Szablon zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora. Wzorzec tej zgody będzie dostarczany uczniowi z prośbą o jego wypełnienie, podpisanie przez opiekuna prawnego i wysłanie na adres email organizatora. Zgody przygotowane wg innego wzoru będą akceptowane o ile zawierają treści określone w pkt 3 niniejszego rozdziału;
 10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami zgłaszają na formularzu kontaktowym ten fakt, wskazując rodzaj i formę dodatkowych potrzeb. Na tej podstawie członkowie komisji określają sposób i zakres wsparcia uczestnika podczas sesji konkursowej.

 

 

§5

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie przy wykorzystaniu elektronicznej platformy konkursowej (zwanej w dalszej części platformą);
 2. Platforma składa się z trzech elementów, tj:
  1. Formularz rejestracyjny – część platformy zintegrowana ze stroną www Organizatora zostanie aktywowana w terminie do XI.2023 roku. Po wypełnieniu formularza uczeń dokonuje rejestracji i zakłada własne konto na portalu do samo-edukacji. Podczas wypełniania formularza uczeń dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji postulatów konkursu, składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz w razie potrzeby deklaruje rodzaj szczególnych potrzeb. Formularz rejestracyjny wyświetlony i aktywowany zostanie na stronie www Organizatora bezpośrednio po ogłoszeniu konkursu i zostanie zablokowany lub ukryty w dniu lub po dniu przeprowadzenia samego konkursu;
  2. Portal do samo-edukacji – nie później niż do dnia XI.2023 roku uczeń z aktywnym kontem w platformie uzyska dostęp do programu z bazą wiedzy o rzemiośle, zawodach rzemieślniczych., strukturach organizacji rzemieślniczej i innych pokrewnych aspektach. W bazie tej do każdego pytania konkursowego przypisana zostanie opisowa część teoretyczna. Na tej podstawie uczeń lub uczestnik konkursu może uzyskać wiedzę, która odpowiedź pytania konkursowego jest odpowiedzią prawidłową a które są błędne. Przyswajanie wiedzy o rzemiośle, praktycznej nauki zawodu i zawodach rzemieślniczych polega na zapoznaniu się uczestnika z częścią teoretyczną przypisaną do pytania oraz wskazaniu jednej z trzech możliwych do wyboru odpowiedzi. Po jej wybraniu program wyświetli tą prawidłową i przejdzie do kolejnego pytania i przypisanej do niego teorii. Portal do samo-edukacji udostępniony zostanie uczniom i uczestnikom konkursu do dnia przeprowadzenia konkursu. Z jego poziomu uczestnik konkursu będzie miał możliwość przejścia do portalu konkursu i uruchomienia sesji konkursowej w dniu przeprowadzenia konkursu w ustalonych przez komisje konkursową godzinach.
  3. Portal konkursowy – jest kolejnym programem całej platformy przeznaczonym do przeprowadzenia konkursu. W okresie od godz. 00 dnia 29.XI.2023 do godz. 22.00 dnia 30.XI.2023 roku jego uczestnik ma możliwość zalogowania się na platformie bezpośrednio z poziomu wcześniej wykorzystywanego portalu do samo-edukacji.

Po uruchomieniu zasadniczej sesji konkursowej program umożliwi jego przeprowadzenie w ustalonym czasie przewidzianym na wszystkie losowo wygenerowane uczestnikowi pytania konkursowe. Zarówno ilość pytań konkursowych, algorytm ich losowego wyboru jak i łączny czas przewidziany na odpowiedzi ustalony zostanie w drodze decyzji komisji konkursowej. Treść tej decyzji z odpowiedzią na te pytania wyświetlona zostanie uczestnikowi na ekranie jego urządzenia (komputer, tablet, komórka) przed samym uruchomieniem sesji konkursowej.

Dodatkowo zakłada się uruchomienie możliwości przeprowadzenia konkursu próbnego dla każdego jego uczestnika. W platformie taka możliwość zostanie udostępniona aktywnym użytkownikom od godz. 00:01 dnia 20.XI.2023 roku do godz. 23.59 dnia 27.XI.2023 roku.

 1. Uczestnik może uruchomić konkurs zasadniczy o dowolnej godzinie w określonym w 5 pkt 2c terminie. W dniach konkursu co najmniej jeden z członków komisji pełni dyżur w godzinach od 8.00 do 22.00 z dostępem do korespondencji e-mailowej reagując na wszelkie potencjalnie możliwe reklamacje;
 2. Uczestnik konkursu przechodzi wszystkie etapy ogłoszonego konkursu chronologicznie. W pierwszej fazie rejestruje się formularzem na stronie www Organizatora. Następnie w portalu samo-edukacji przygotowuje się do konkursu. W ostatniej fazie przechodzi do sesji konkursowej a po jej uruchomieniu odpowiada na wyświetlane przez portal pytania konkursowe. Przed uruchomieniem sesji konkursowej może również skorzystać z opcjonalnej funkcji przeprowadzeni konkursu próbnego.
 3. Przystąpienie do sesji konkursowej przy wykorzystaniu więcej niż jednego konta dostępowego automatycznie dyskwalifikuje uczestnika z listy laureatów.
 4. Decyzja dotycząca czasu uruchomienia sesji konkursowej należy do uczestnika. Konkurs musi być jednak uruchomiony w ustalonym czasie przewidzianym dla sesji konkursowej.
 5. Po uruchomieniu sesji konkursowej uczestnik odpowiada na pierwsze pytanie wybierając jedną z trzech możliwych opcji wyboru. Program automatycznie wyświetla mu drugie pytanie. Po kolejnej odpowiedzi na ekranie pojawia się następne pytanie. Uczestnik powinien odpowiedzieć na wszystkie wyświetlone pytania.
 6. Uczestnik nie ma możliwości powrotu do pytań, na które udzielił już odpowiedzi. Przypadkowy wybór błędnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi a następnie przejście do kolejnego pytania blokuje ewentualne korekty;
 7. Uczestnik nie ma możliwości powtórzenia konkursu po zakończeniu sesji konkursowej lub upływie przewidzianego czasu na wszystkie pytania;
 8. W założonym czasie trwania sesji uczestnik powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania konkursowe. Program automatycznie zablokuje sesje po upływie tego czasu niezależnie od ilości pytań pozostających do rozwiązania. Dla wszystkich tych pytań program przyjmie opcję „Brak odpowiedzi”;
 9. Uczestnik może i powinien odpowiedzieć na pytania w czasie krótszym niż zadany czas na wszystkie pytania konkursowe kończąc sesję przed czasem;
 10. Uzyskane wyniki w sesji konkursowej generowane są automatycznie przez portal konkursowy. Są składową dwóch aspektów:
  1. Liczba prawidłowo udzielonych odpowiedzi – program zlicza liczbę punktów. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik dostaje 1 punkt. Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną uczestnik dostaje 0 punktów;
  2. Czas zakończenia sesji konkursowej – sesja konkursowa trwa nie dłużej niż założony czas maksymalny na odpowiedź na wszystkie pytania. Uzasadnionym wydaje się odpowiedź na wszystkie pytania w jak najkrótszym czasie. Ma on znaczenie przy uczestnikach, którzy uzyskają identyczną liczbę punktów. W ogłoszonych wynikach wyższe miejsce uzyska w tym przypadku ten, którego czas wykonania testu będzie krótszy. Czas sesji konkursowej będzie mierzony w postaci procentowej tj. jako procent wykorzystanego czasu. Celem tego działania jest umożliwienie porównania wyników uczniów, którzy mogą mieć wydłużony czas na udzielenie kompletu odpowiedzi do tych ze standardowym wymiarem czasu;
 11. Komisja konkursowa ogłasza dogrywkę, w przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników konkursu uzyska identyczną liczbę punktów i identyczny czas trwania sesji konkursowej. Dogrywka dotyczy tylko i wyłącznie potencjalnych laureatów konkursu tzn. co najmniej jeden z nich zakwalifikowany zostanie w rankingu na miejsce z nagrodą rzeczową. W takim przypadku komisja ustala dzień kolejnej sesji konkursowej, do której dopuszczeni zostaną uczestnicy dogrywki;
 12. Jeżeli dogrywka nie wyłoni ostatecznie miejsc rankingowych laureatów konkursu, komisja może ogłosić kolejne sesje konkursowe lub ustalić ranking zwycięzców drogą własnej decyzji;

 

§6

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

 1. Konkurs ogłoszony zostanie wraz z datą aktywacji formularzy do samo-rejestracji na stronie internetowej Organizatora tj do dnia 25.X.2023 roku
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie od 00 dnia 29.XI.2023 do godz.22.00 dnia 30.XI.2023 roku;
 3. Wyznaczona data przeprowadzenia konkursu wyświetlona zostanie w portalu do samo-edukacji wszystkim zarejestrowanym w portalu uczniom i uczestnikom. Opcjonalnie organizator wskaże datę konkursu w internecie (np. strony www, FB), na plakatach czy innych materiałach promocyjnych.

 

 

§7

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

 

 1. Wyniki konkursu ogłasza komisja konkursowa na posiedzeniu:
  1. zwołanym po zakończeniu konkursu;
  2. po rozpatrzeniu wszystkich złożonych reklamacji i wydaniu decyzji w ich sprawie;
  3. po upływie terminu składania reklamacji.
 2. Na posiedzeniu komisji przygotowana zostanie lista laureatów wraz z określeniem ich miejsca na liście rankingowej.
 3. W oparciu o decyzję komisji, lista laureatów może zostać upubliczniona na stronie www organizatora, stronach szkół podstawowych i innych wskazanych przez komisję lokalizacjach;
 4. W terminie 7 dni od posiedzenia komisji jeden z jej członków wyśle na adres email każdego laureata informacje o jego wynikach, zajętym miejscu, sposobie i terminie jej odbioru;
 5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu, którzy jako laureaci uzyskali najlepsze wyniki. Przewiduje się nagrodzenie pierwszych piętnastu miejsc na liście rankingowej zwycięzców;
 6. Nagrody rzeczowe przewidziane w konkursie:
  1. Pierwsze miejsce – LAPTOP Acer Aspire 3 A315-23-R1AF 15,6″ R5 3500U – 16GB RAM – 512GB Dysk – Win11;
  2. Drugie miejsce – TABLET Lenovo Tab P11 (2nd Gen) TB350FU – 11.5″ – 6/128GB – Wi-Fi – storm grey + rysik Precision Pen 2;
  3. Miejsce trzecie – Smartfon OPPO Reno8 T 8/128GB – 6,43″ – 100 Mpix – czarny
  4. Miejsce czwarte – Smartfon realme 10 8/256GB – 6,4″ – 50 Mpix – granatowy
  5. Miejsce piąte – Smartfon Motorola edge 30 neo 8/128GB – 6,28″ – 64 Mpix – srebrny;
  6. Miejsca od szóstego do dziesiątego – Słuchawki JBL TUNE 520BT;
  7. Miejsca od jedenastego do piętnastego – Głośnik Bluetooth JBL GO 3 – 4,2W – biały
 7. Nagrody rzeczowe przewidziane w konkursie nie podlegają gwarancji producenta. Jednakowoż w przypadku wad produktów, w terminie do 6 miesięcy od daty otrzymania nagrody, laureat uprawniony jest do złożenia wniosku do komisji konkursowej o naprawę sprzętu na zasadach analogicznych do gwarancji producenckiej. Komisja drogą własnej decyzji może przychylić się do uruchomienia procedury gwarancyjnej;
 8. Komisja konkursowa określa sposób wręczenia nagród ustalając jedną z poniższych form:
  1. Ustala dzień oficjalnego wręczeniem nagród zapraszając wszystkich laureatów konkursu;
  2. Zaprasza laureatów indywidualnie po odbiór nagród w dowolnym dniu w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu;
  3. Ustala inny scenariusz wręczenia nagród drogą własnej decyzji;
 9. Nagrody wręcza jeden z członków komisji konkursowej. Uczestnik może odebrać ją tylko i wyłącznie osobiście na podstawie przedłożonej legitymacji ucznia i podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego.
 10. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody gdy:
  1. dane osobowe laureata zarejestrowane na platformie konkursowej nie pokrywają się z informacjami na jego legitymacji;
  2. laureat nie zgłosi się po odbiór nagrody w terminie 14 dni od daty wysłania emaila określonego w pkt 4 niniejszego rozdziału;
  3. w wyniku złożonych reklamacji lub innych okoliczności komisja konkursowa podejmie taką decyzję;
 11. Do dyspozycji komisji konkursowej pozostaje ustalenie sposobu zagospodarowania nagrody w każdym przypadku, gdy laureat straci prawo do jej otrzymania.

 

 

§8

REKLAMACJE

 

 1. Dla spraw nieuregulowanych jednoznacznie w regulaminie lub innych nienazwanych kwestii przysługuje uczestnikom prawo złożenia reklamacji;
 2. Reklamację należy złożyć w formie wniosku skierowanego do komisji konkursowej w terminie do dwóch dni roboczych od daty zakończenia sesji konkursowych, której reklamacja dotyczy. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane;
 3. Reklamacja wpływa do komisji konkursowej tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na adres email organizatora tj biuro@cechstarogard.pl;
 4. Wniosek reklamacji zawiera co najmniej:
  1. Tytuł emaila o treści: „Reklamacja do Konkursu Wiedzy o zawodach rzemieślniczych + imię i nazwisko uczestnika:
  2. Dane uczestnika;
  3. Data i miejsce zdarzenia;
  4. Szczegółowy opis zdarzenia;
  5. Sugerowane rozwiązanie zaistniałej kwestii;
 5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie do 7 dni roboczych od daty jej wpłynięcia;
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji komisja konkursowa wydaje decyzję ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie;
 7. Wzór druku reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora. Reklamacje przygotowane wg innego wzoru będą akceptowane o ile zawierają treści określone w pkt 4 niniejszego rozdziału.

 

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zmienione na podstawie wniosku skierowanego do komisji konkursowej w terminie do dnia 27.XI.2023 roku;
 2. Wniosek może zostać złożony przez jednego z członków komisji, uczestnika konkursu, jego rodzica, opiekuna prawnego oraz wychowawcę klasy, w której uczestnik konkursu realizuje obowiązek nauki;
 3. Komisja zwołuje posiedzenie i rozpatruje wniosek w trybie natychmiastowym nie później niż dwa dni robocze od złożenia wniosku;
 4. Jeżeli Komisja podejmie decyzje o zmianie treści Regulaminu, to jego nowa treść obowiązuje od daty podpisania protokołu posiedzenia Komisji lub daty wskazanej w samym protokole;

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza „Zgoda na uczestnictwo młodocianego ucznia w konkursie

Załącznik nr 2: Wzór formularza „Wniosek reklamacji