Egzamin sprawdzający

Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dla młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy przyuczenie może zostać przedłużone do czasu ukończenia przez nich gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna egzaminu – polega na samodzielnym wykonaniu zadanej pracy. Odbywa się u pracodawcy i nie może trwać dłużej niż 3 godziny. Część teoretyczna egzaminu – tylko ustna – obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu: BHP i ochrony przeciwpożarowej ochrony środowiska teorii zawodowej

Do egzaminu sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy uczeń składa następujące dokumenty:

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy
  • Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem okresu oraz zakresu przyuczenia
  • Dowód zapłaty

Po pozytywnie zdanym egzaminie sprawdzającym młodociany otrzymuje zaświadczenie określające czas trwania przyuczenia oraz stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie.

Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu.

WNIOSKI DO POBRANIA:

wniosek sprawdzający

zaświadczenie odbycia przyuczenia