Egzamin mistrzowski

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty.

ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Część ustna

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Część pisemna

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • metodyka nauczania

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

 • Staż pracy
 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej
 • tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin
 • po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Działalność Gospodarcza

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (co najmniej 6 lat samodzielnie prowadzonej działalności w zawodzie, w którym osoba ma zdawać egzamin)
 • poświadczenie z Cechu lub Urzędu Miasta lub Gminy o prowadzonej działalności

Zawód wchodzący w zakres zawodu – czeladnik

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej tytuł zawodowy czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
 • 3 letni staż pracy po uzyskaniu tytułu zawodowego w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Zawód wchodzący w zakres zawodu – mistrz

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
 • po uzyskaniu tytułu mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres co najmniej roczny staż pracy w zawodzie , w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Wykształcenie średnie

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin
 • po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Wykształcenie wyższe

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
 • opłata
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin
 • po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek – egzamin mistrzowski

Oświadczenie – egzaminy