Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części: części ustnej i części pisemnej.

Część ustna

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Część pisemna

 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

System szkolny

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
 • opłata
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu – pobierz dokument Word
 • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub zaświadczenie ze szkoły o ukończeniu dokształcania teoretycznego z wynikiem pozytywnym

System pozaszkolny

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
 • opłata
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu – pobierz dokument Word
 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego dla pracowników młodocianych lub oświadczenie pracodawcy o zrealizowaniu programu ZSZ (kształcenie indywidualne)

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek dla ucznia III klasy branżowej szkoły I stopnia 

Wniosek dla osoby dorosłej oraz młodocianego z sytemu nauki pozaszkolnej

Zaświadczenie o odbyciu prakt. nauki zawodu