Polski Inkubator Rzemiosła

Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim  otrzymał wsparcie finansowe na realizację działań  w ramach rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” Edycja 2022 na lata 2021-2030.

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest aktywizacja sektora pozarządowego. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Cele szczegółowe Programu to:

  1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła.
  2. Rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła.
  3. Wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, przedsiębiorstw i pozarządowego.

 Program składa się z zadań operacyjnych zorientowanych na wsparcie obecnie prowadzonej działalności samorządu gospodarczego:

Zadanie 1. Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

Do zadań statutowych samorządu gospodarczego rzemiosła zalicza się prowadzenie na rzecz członków m. in. działalności oświatowej. W ramach zadania przewiduje się finansowanie zasobów technicznych, w tym  informatycznych na potrzeby działalności statutowej organizacji rzemiosła związanej z administrowaniem przygotowania zawodowego w rzemiośle, realizowanego na zasadach dualnego systemu kształcenia, nadzorem nad jego przebiegiem oraz realizacją egzaminów zawodowych i szkolenia zawodowego osób dorosłych.

Zadanie 2. Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

W ramach zadania przewidziano wsparcie konkursów dotyczących zawodów rzemieślniczych, jako działania nastawionego na zapoznawanie z ofertą nauki i pracy w rzemiośle dzieci i młodzieży. Celem konkursów jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy, a ich szczególną wartością jest wczesne propagowanie edukacji w zawodach i szacunku dla fachowej pracy. Takie inicjatywy jak konkursy zawodowe są warunkiem zmiany nastawienia absolwentów szkół podstawowych odnośnie wyboru ścieżek edukacji poprzez podniesienie prestiżu oferty nauki zawodu w rzemiośle. Ale też atrakcyjność edukacji i następnie pracy w rzemiośle podnoszą nie tylko konkursy o zawodach, ale także konkursy zawodowe, w których uczestniczą młodociani pracownicy rzemiosła. Stąd w zadaniu ujęto możliwość finansowania przez organizacje rzemieślnicze nagród w ramach zarówno konkursów o zawodach dla dzieci i młodzieży skierowanych do przedszkoli i szkół podstawowych oraz konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych.

Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gd. otrzymał dofinansowanie na realizację działań w ramach :

Zadanie 1. Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

Tytuł zadania : „Wyposażenie techniczne Cechu Rzemiosł Różnych

Zadania  2. Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle na Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle

Tytuł zadania : Konkurs„ Wiedza o zawodach rzemieślniczych”